lstura lstura lstura

Služby, ktoré sa vykonávajú v Centre sociálnych služieb Kamence.


Centrum sociálnych služieb Kamence poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

  Poskytovanie sociálnych služieb

 

 

Odborné činnosti:

• základné sociálne poradenstvo

• sociálna rehabilitácia

• ošetrovateľská starostlivosť

• pracovná terapia

 

Obslužné činnosti:

• ubytovanie

• stravovanie

• upratovanie

• pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

 

Ďalšie činnosti:

• poskytovanie osobného vybavenia

• utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

• rekreačná činnosť

• kultúrna činnosť

• záujmová činnosť

• duchovná starostlivosť pre veriacich

 

Pravidelné voľno časové aktivity:

• ranná rozcvička

• pracovná činnosť ( čistenie zemiakov a zeleniny, pomoc v jedálni, práca v záhrade, tkanie kobercov, práca s drevom, prútím, modelovanie, maľovanie, vystrihovanie, kreslenie, vyšívanie, počúvanie hudby, pozeranie filmov....)

• nacvičovanie sociálnych zručností v praktických situáciách.

 

Ďalšie aktivity:

- vítanie Nového roka

- fašiangová zábava

- veľkonočná oblievačka

- veľkonočná výstava

- MDŽ

- stavanie mája

- deň matiek

- váľanie mája

- pálenie Jánskych ohňov

- Seniorská rybka

- Domov domovu

- Žilinsky Oscar

- Ide koník za nami- jazda na koníkoch - Tanec ako liek... tanečná súťaž

- letné dovolenky, výlety a rekreácie

- Mikulášsky večierok

- Katarínska zábava

- Vianočná výstava

- Štedrovečerná večera

- Silvestrovská zábava

- oslavy pre jubilantov

- kvízy

- iné športové podujatia a súťaže

- turistický a čitateľský krúžok

- adorácie počas adventu