lstura lstura lstura

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto ul. Štúrova 1210/61

Zriaďovateľom zariadenia je Žilinský samosprávny kraj. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktoré poskytuje sociálne služby na dvoch pracoviskách 146 prijímateľom sociálnych služieb.
Zariadenie na ulici Litovelská 1218/17A poskytuje svoje sociálne služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, či už telesným alebo duševným, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a poskytuje sa mu služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení.
          Zariadenie sa nachádza v tichšej časti centra mesta. Pozostáva z dvoch 1-poschodových budov prepojených uzavretou pergolou. Okolo celého areálu je upravená záhrada s altánkom a lavičkami, fontánou, záhradnou hojdačkou, ozdobnou skalkou, ihličnatými a listnatými stromami.
          V zariadení sa poskytujú sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Sociálna služba je celoročná pobytová s kapacitou 40 klientov - mužov. Druh poskytovanej služby: domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.
          Zariadenie na ulici Štúrova, poskytuje svoje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení pre seniorov.
Ďalej poskytuje sociálne služby fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku a táto je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v domove sociálnych služieb, a v špecializovanom zariadení poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zák.č.448/2008 Z.z.  a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota , organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
         Zariadenie sa nachádza v hornej časti mesta, v blízkosti železničnej stanice, je situované v  sedem poschodovom panelovom dome, rozdelenom na vchody A a B. Oba vchody sú spojené spoločnou vstupnou chodbou, kde sa nachádza kaviarnička, v ktorej majú možnosť si naši obyvatelia dať dobrú kávu alebo čaj a posedieť spoločne pri rozhovoroch. Na prízemí sa nachádzajú kuchyňa, kancelárie administratívy, práčovňa, jedáleň pre klientov, pracovná miestnosť pre klientov zariadenia, kde vykonávajú svoju pracovnú a záujmovú činnosť. Na 1. poschodí sa nachádza ambulancia a kancelárie sociálneho oddelenia.
Na 7.poschodí sa nachádza spoločenská miestnosť pre obyvateľov zariadenia, kde sa konajú rôzne vystúpenia a spoločenské podujatia.
Za zariadením je upravená záhrada s altánkom, skalkou, v záhrade sú umiestnené lavičky na oddych pre obyvateľov. V záhrade sa nachádza aj kaplnka Panny Márie, kde majú možnosť obyvatelia zariadenia rozjímať a modliť sa.
Sociálna služba je celoročná pobytová s kapacitou 106 klientov. Druh poskytovanej služby : zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.
    Okrem poskytovaných odborných činností a obslužných činností sa v zariadení vytvárajú podmienky i pre ďalšie činnosti, ktorými sú rôzne záujmové, kultúrne, spoločenské, športové a rekreačné činností.


Aktivity v ZpSaDSS KNM 2016

Aktivity v ZpSaDSS KNM 2016

2016 - 08 - 10

aktivity v ZpS a DSS KNM