lstura lstura lstura

Centrum sociálnych služieb Kamence

Centrum sociálnych služieb Kamence je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom Centra sociálnych služieb Kamence  je Žilinský samosprávny kraj. Poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu na základe Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby pre občanov, ktorí z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku potrebujú zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zmysle zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona   č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Kapacita v Centre sociálnych služieb Kamence je 106 prijímateľov sociálnych služieb. Starostlivosť sa poskytuje v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

a) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V Zariadení pre seniorov sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,  pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Uvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

b) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V., alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. V domove sociálnych služieb sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,  pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Uvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

c) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS. V špecializovanom zariadení sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,  pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Uvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

Centrum sociálnych služieb Kamence je situované v  sedem poschodovom panelovom dome, rozdelenom na vchody A a B. Oba vchody sú spojené spoločnou vstupnou chodbou, kde sa nachádza recepcia s kaviarňou. Prístup do budovy je bezbariérový. Za budovou je upravená záhrada s altánkom, skalkou a vybudovaná oddychová zóna s ratanovým posedom, ktorý slúži pre oddych  obyvateľov. Nachádza sa tu tiež kaplnka Panny Márie, kde majú možnosť prijímatelia sociálnej služby rozjímať a modliť sa.

Kapacita ZpS a DSS KNM je 106 prijímateľov sociálnej služby v 77 izbách. V zariadení je jedno krízové lôžko. Izby sú rozdelené na garsónky s vlastným sociálnym zariadením a na bunky s veľkou a malou izbou s vlastným sociálnym zariadením. Garsónky sú jednolôžkové alebo dvojlôžkové, malá izba je jednolôžková a veľká izba je jednolôžková alebo dvojlôžková.

Na prízemí nášho zariadenia sa nachádza rehabilitačná miestnosť, kde prijímatelia sociálnej služby môžu využiť vírivku, masáže alebo elektroliečbu.

  Na siedmom poschodí ZpS a DSS KNM sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá slúži na rôzne aktivity a spoločenské podujatia, ktoré pripravujeme ale aj na pravidelné voľnočasové aktivity.