lstura lstura lstura

  Plán financovania sociálnych služieb na rok 2017

 

Zastupiteľstvo ŽSK na svojom  zasadnutí dňa 19.12. 2016 uznesením schválilo rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017, ktorého súčasťou je aj rozpočet ZpS a DSS KNM, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.   V nadväznosti na schválený rozpočet rozpísal odbor sociálnych vecí ŽSK pre naše zariadenie záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2017.

 

Príjmy celkom:                                     497 407,- €

Výdavky celkom:                               1 477 739,- €

  V tom:  

 

600:Bežné výdavky /41/:                          907 954,- €

600:Bežné výdavky /46/:                          497 407,- €    

700:Kapitálové výdavky /41/:                       72  378- €

  Z toho:

 

610 Mzdy, platy a OOV                           753 549,- €

620 Odvody do poisťovní                          279 882,- €  

630 Tovary a služby                                 364 415,- € 

640 Bežné transfery                                     7 515,- €  

 

710 Kapitálové výdavky

              

stavebné úpravy - výťah Litovelská              60 000,-€

veľkokapacitná práčka Štúrova                     7 128,-€  

škrabka na zemiaky Štúrova                        2 250,-€  

umývačka riadu Litovelská                           3 000,-