lstura lstura lstura

Postup pri poskytovaní služby v zariadení pre seniorov:  

 

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, je potrebné, aby sa obrátil na príslušný mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

Táto sociálna služba sa poskytuje :

  - fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., podľa prílohy č. 3, zák.č.448/2008 Z.z.  

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

Príslušný orgán t.j. mesto alebo obec, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu, vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanostti na sociálnu službu.

Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa začne na základe: žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu / tlačivo je možné vyzdvihnúť na príslušnom mestskom / obecnom úrade /.

Ak občan spĺňa kritéria na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, mesto/obec mu vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu / podkladom pre jeho vydanie je sociálny a lekársky posudok / a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, si môže vybrať ktorékoľvek zariadenie sociálnej služby, ktoré danú službu poskytuje.

Ak sa občan rozhodne pre zabezpečovanie služby v našom zariadení, vyplní tlačivo Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s prílohami :

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

- posudok o odkázanosti na sociálnu službu

- potvrdenie o príjme / rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výmere dôchodku /

- čestné prehlásenie súvisiace s pohrebom klienta

- čestné prehlásenie, že mu nebolo uložené ochranné opatrenie

- čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

- zoznam vecí potrebných pri nástupe do zariadenia

- vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa pred jeho umiestnením

- informovaný súhlas dotknutej osoby

- sociálna anamnéza klienta

- platný občianský preukaz

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, príp. preukaz ŤZP ak ho vlastní

- zdravotnú dokumentáciu

V prípade vhodného voľného miesta a odovzdania všetkých dokumentov potrebných k nástupu sa s občanom dohodneme o termíne nástupu.

V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do evidencie čakateľov na sociálnu službu. Ak žiadateľ, ktorý bol prvýkrát vyzvaný k nástupu do zariadenia odmietne nástup do zariadenia, môže byť na vlastnú žiadosť ďalej vedený v evidencii čakateľov na sociálnu službu, alebo vyradený z evidencie.

 

 

Postup pri poskytovaní služby v špecializovanaom zariadení alebo v domove sociálnych služieb:  

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení alebo v domove sociálnych služieb, je potrebné, aby sa obrátil so svojou požiadavkou na Úrad Žilinského samosprávneho kraja. Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení sa začína na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu / tlačivo je dostupné na Úrade ŽSK a na jeho webovej stránke, alebo na sociálnom úsku nášho zariadenia /. Žiadosť vlastnoručne podpísanú a vyplnenú je potrebné doručiť do podateľne ŽSK osobne alebo poštou. V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník / je potrebné priložiť kópiu rozsudku o pozbavení spôsobilosti a kópiu listiny o ustanovení opatrovníka /. Ak občan spĺňa kritéria na poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení alebo v domove sociálnych služieb, Žilinský samosprávny kraj vydá občanovi Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, si môže vybrať ktorékoľvek zariadenie sociálnej služby, ktoré danú službu poskytuje.

Ak sa občan rozhodne pre zabezpečovanie služby v našom zariadení, vyplní tlačivo Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s prílohami :

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

- posudok o odkázanosti na sociálnu službu

- potvrdenie o príjme / rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výmere dôchodku /

- čestné prehlásenie súvisiace s pohrebom klienta

- čestné prehlásenie, že mu nebolo uložené ochranné opatrenie

- čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa

- zoznam vecí potrebných pri nástupe do zariadenia

- vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa pred jeho umiestnením

- informovaný súhlas dotknutej osoby

- sociálna anamnéza klienta

- platný občianský preukaz

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, príp. preukaz ŤZP ak ho vlastní

- zdravotnú dokumentáciu

V prípade vhodného voľného miesta a odovzdania všetkých dokumentov potrebných k nástupu sa s občanom dohodneme o termíne nástupu.

V prípade, že voľné miesto nemáme, občana s jeho súhlasom zaradíme do evidencie čakateľov na sociálnu službu. Ak žiadateľ, ktorý bol prvýkrát vyzvaný k nástupu do zariadenia odmietne nástup do zariadenia, môže byť na vlastnú žiadosť ďalej vedený v evidencii čakateľov na sociálnu službu, alebo vyradený z evidencie.